Meet Tenshi the Smiling Dog

Tenshi  — The best dog in the world!
Tenshi